Ik verbied wijziging Wet Publieke Gezondheid (WPG)

2301-02

Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal

Geachte heer, mevrouw,

Uit de bijna 100 jaar lange wetsgeschiedenis en ook uit de huidige Wet Publieke Gezondheid (WPG) blijkt dat de wetgever zich er steeds rekenschap van geeft dat de daarin aan de overheid gegeven instrumenten voor de bestrijding van infectieziekten niet dan met de grootste terughoudendheid kunnen en mogen worden toegepast. Niet is in te zien dat een wet die steeds adequaat is gebleken om zelfs de ernstigste infectieziekten te bestrijden dat thans niet meer zou zijn.

Voor de bestrijding van infectieziekten kan overheidsdwang alleen jegens het individu (en nooit collectief) worden toegepast wanneer gevaar voor leven of gezondheid van andere personen dreigt, dit gevaar niet anders dan met vrijheidsbeperking kan worden tegengegaan en het gekozen middel het gevaar effectief afwendt, het minst ingrijpende middel vormt en niet disproportioneel is. Gezien de ingrijpende aard van de maatregelen, is voorzien in waarborgen tegen lichtvaardige toepassing ervan.

Dit heldere uitgangspunt, deze stringente voorwaarden waaronder in het individuele geval kan worden ingegrepen op de in de grondwet en de op de mensenrechten betrekking hebbende verdragen bevestigde (bevestigde dus, niet verleende) vrijheid en rechten van de mens, wordt met het voorliggende wetsvoorstel verlaten. De rechtsbescherming en rechtszekerheid van niet alleen de individuele burger worden illusoir, de maatregelen zijn niet eens meer toegesneden (of hoeven dat niet te zijn) op het individu. Een flagrante schending van én de grondwet én van alle op de mensenrechten betrekking hebbende verdragen.

Een zorgvuldige belangenafweging in het individuele geval is niet eens meer vereist, en is bij collectieve maatregelen zelfs volstrekt onmogelijk. Hiermee wordt de hele systematiek van de WPG onderuit gehaald. De wet wordt innerlijk tegenstrijdig.

Het wetsvoorstel biedt alle ruimte om mensen in categorieën in te delen en als groep te behandelen en te ontrechten. Dit is niet acceptabel, vanuit geen enkel oogpunt.
Ik wijs erop dat in de huidige WPG de International Health Regulations (IHR, 2005) in hoofdstuk 5 adequaat zijn geïmplementeerd. In die IHR geen collectieve ingrepen in de op de mensenrechten betrekking hebbende verdragen bevestigde vrijheden en rechten van de mens. Als internationale organisatie is de World Health Organisation immers net zo goed gebonden aan die verdragen als u als wetgever dat bent.

Want inderdaad, ook u als (mede)wetgever bent niet bevoegd om iedere wet of regel te geven die u op enig moment wenselijk voorkomt en zeker niet als daarmee inbreuk wordt gemaakt op zowel de in de grondwet als in de verdragen bevestigde vrijheden en mensenrechten. Een dergelijke wet is evident onrechtvaardig en onredelijk en is een nodeloze inbreuk op het recht en als zodanig nietig. En een blamage voor een Hoog College van Staat.

U weet dit. Het thans aan u voorgelegde wetsvoorstel kunt u reeds daarom niet aanvaarden. Ik vertrouw dat u dus weet wat u te doen staat, en dat ook doet.

Voor het geval u dat vertrouwen mocht beschamen, verbied ik u hierbij uitdrukkelijk en met zoveel woorden om -op welke wijze dan ook- mee te werken aan deze wetswijziging.

Indien en voor zover u mocht menen over een mandaat ter zake te beschikken -daarover beschikt u uiteraard niet- dan is dat hierbij voor alsdan ingetrokken. U heeft mijn toestemming niet. Ten overvloede en tot slot: voor het geval het wetsvoorstel wet wordt, dan is die wet ten aanzien van mij nietig.

Hoogachtend,

Ik onderteken

Ik verbied wijziging Wet Publieke Gezondheid

31,057 handtekeningen

BELANGRIJK: U moet uw ondertekening bevestigen. U krijgt daarvoor een email met een link. Houd uw junk/ spam folder in de gaten.

Ik deel

Lees de grondslagen

Wetten

3

Neem uw verantwoordelijkheid na ondertekening: mail de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal

Klik op onderstaande knop [Email uw verbod] om uw verbod direct via email aan alle Eerste Kamer leden te versturen. Uw email programma wordt geopend met de juiste tekst en email adressen. Onderteken deze mail met uw naam en verzend hem.

Email uw verbod

Sommige email providers hebben een beperking op het aantal mensen dat u in één keer kunt mailen. Indien dit bij u het geval is – u krijgt een foutmelding tijdens het versturen- verspreid de brief dan over meerdere emails met elk maximaal 35 adressen, verstuur met minimaal 5 minuten tussen elk email.

Let op: controleer altijd of de volledige tekst in uw email staat. Wij ontvangen graag een kopie van uw email, het email adres is reeds in het bcc veld ingevuld. U mag dit vanzelfsprekend weghalen.

Onderteken de brief met uw naam onder ‘hoogachtend’ en verzend.

Op de computer werken soms bovenstaande knoppen niet, bijvoorbeeld wanneer er geen email applicatie is geinstalleerd. Open dan deze pagina op uw telefoon.

Sommige email providers hebben een beperking op het aantal mensen dat u in één keer kunt mailen. Indien dit bij u het geval is, kunt u het verbod ook in twee aparte emails versturen. Klik op de volgende links: Email1  Email2

3

Oproep

Indien een Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal uw email beantwoordt dan horen wij dat graag. U kunt de email doorsturen naar info@ikdeburger.nl

Lees onze antwoorden op reacties van Eerste Kamer leden. 

Brief 1
Brief 2
Brief 3

3

Ik, de Burger, verbied

In drie stappen krijgt u de overheid weer onder controle

Vanaf nu stopt u met vragen, beargumenteren, vechten en  smeken, maar neemt u eigen verantwoordelijkheid om rechtmatig te verbieden en gebieden.

Uw verantwoordelijkheid nemen

Wat u als burger mag, dat is uw bevoegdheid. Deze bepaalt de omvang van het mandaat waarbinnen de houders van de staatsmacht rechtmatig kunnen optreden.

Gebieden en verbieden

Gebied hen uw vrijheid te beschermen en uw rechten te respecteren. Verbied het hen buiten dat mandaat te handelen. 

Nietig verklaren

Bevestig de nietigheid van het overheidshandelen. Bevestig het gebod.