Ik verbied het kabinet, regering en parlement om het eigendomsrecht aan te tasten

#05

Geachte heer, mevrouw,

De overheid is ingevolge artikel 22 van de grondwet verplicht zorg te dragen voor goed en veilig voedsel. Dat doet de overheid natuurlijk niet zelf, daar zorgen de boeren, de vissers, de voedselproducenten voor.

Nederland kan zich gelukkig prijzen met de beste, schoonst producerende boeren en vissers van de wereld. De overheid kan haar grondwettelijke taak reeds vervullen door deze mensen niet in hun bedrijf te storen.

Nederlands landschap wordt voor het overgrote deel beheerd en gevormd door de boeren. Zij maken en maakten ons land in eeuwen tot wat het nu is, vaak al generaties lang. Van vader op zoon, van ouder op kind wordt kennis doorgegeven en gebruikt die niet in één generatie is op te bouwen. Wat weg is, komt niet wederom.

Nederlanders hebben een groot belang bij voedselveiligheid, bij de beschikbaarheid van voldoende en vers voedsel. Boeren produceren dat voor hen. De overheid dient de boeren bij hun bedrijfsvoering en bedrijf te steunen en dat bedrijf dus niet onmogelijk te maken. Echter, de overheid is wel doende dat te doen. Hiermee brengt zij niet alleen de volksgezondheid in gevaar, maar tast ook nog eens actief het bedrijf en de ondernemingsvrijheid van de boeren aan.

Hiermee wordt niet alleen in de eigendomsrechten (nota bene het meest volledige recht dat er is) van de boeren getreden, ook haalt de overheid hiermee haar grondwettelijke zorgplicht jegens de hele bevolking onderuit. Willens en wetens en in het volledig besef dat zij dat doet. En zonder enige wettelijke grondslag om dat te doen.

Dit is niet aanvaardbaar, om geen enkele reden. Niet voor de burger en niet voor de burger-boer.

Ik verbied het kabinet, regering en parlement, dan ook bij deze om de boeren de nek om te draaien. En gebied de overheid de eigendoms- en overige zakelijke rechten te respecteren en te beschermen van boer en burger.

Indien en voor zover u mocht menen over een mandaat ter zake te beschikken -daarover beschikt u uiteraard niet- dan is dat hierbij voor alsdan ingetrokken. Uw besluiten ter zake zijn ten aanzien van mij nietig.

Neem hiervan een goede nota.

Met vriendelijke groet,

Ik onderteken

Ik verbied het kabinet, regering en parlement om het eigendomsrecht aan te tasten

6,153 handtekeningen

BELANGRIJK: U moet uw ondertekening bevestigen. U krijgt daarvoor een email met een link. Houd uw junk/ spam folder in de gaten.

3
Neem uw verantwoordelijkheid na ondertekening: mail de leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal
Klik op onderstaande links om uw verbod en gebod via email aan alle de leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal te versturen.

Uw email programma wordt geopend met de juiste tekst en email adressen.  Controleer altijd of de volledige tekst in uw email staat. Wij ontvangen graag een kopie van uw email, het email adres is reeds in het bcc veld ingevuld. U mag dit vanzelfsprekend weghalen. Onderteken de brief met uw naam onder ‘hoogachtend’ en verzend.

 

OPTIE 1: in vijf emails versturen

Veel email providers staan niet toe in één keer een bericht naar heel veel mensen tegelijkertijd te sturen. Wij hebben daarom de verzendlijst gesplitst in 5 aparte emails met minder dan 50 personen in het AAN veld.

Outlook:
Mail1, Mail2, Mail3, Mail4, Mail5

Overige email apps:
Mail1, Mail2, Mail3, Mail4, Mail5

Onderteken elke email en verstuur

OPTIE 2: In één keer

Deze optie werkt wanneer uw email provider toestaan in één keer een email naar meer dan 200 mensen te sturen.

Onderteken het email en verstuur

Ondersteuning

De knoppen / links werken niet, wat nu?
Op de computer werken bovenstaande knoppen/ links soms niet, bijvoorbeeld wanneer er geen email applicatie is geïnstalleerd. Probeer het dan via uw telefoon, dit lost in bijna alle gevallen het probleem op.

Maximaal aantal emails per … minuten?
Sommige providers hebben een maximaal aantal emails dat u binnen een bepaalde tijdsperiode kunt versturen. Bijvoorbeeld 50 per 5 minuten. De enige oplossing is de emails verspreidt te vesturen.

3

Oproep

Indien leden van de Eerste of Tweede Kamer der Staten Generaal  uw email beantwoord dan horen wij dat graag. U kunt de email doorsturen naar info@ikdeburger.nl

Ik deel

3

Lees de grondslagen

3

Ik, de Burger, verbied

In drie stappen krijgt u de overheid weer onder controle

Vanaf nu stopt u met vragen, beargumenteren, vechten en  smeken, maar neemt u eigen verantwoordelijkheid om rechtmatig te verbieden en gebieden.

Uw verantwoordelijkheid nemen

Wat u als burger mag, dat is uw bevoegdheid. Deze bepaalt de omvang van het mandaat waarbinnen de houders van de staatsmacht rechtmatig kunnen optreden.

Gebieden en verbieden

Gebied hen uw vrijheid te beschermen en uw rechten te respecteren. Verbied het hen buiten dat mandaat te handelen. 

Nietig verklaren

Bevestig de nietigheid van het overheidshandelen. Bevestig het gebod.

“Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de Staat nooit dan medeplichtige zijn, hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf, die, in zonde zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor”

Abraham Kuyper

IkDeBurger.nl is hét platform waar u de overheid corrigeert

(C) 2023 – Ik, de Burger | Gemaakt door burgers, voor burgers.