Ik verbied het kabinet, regering en parlement om het eigendomsrecht aan te tasten

#05

B
E
Uitleg over eigendomsrecht en onderstaand verbod

Eigendom is eigendom, eigendomsrecht is eigendomsrecht. Eigenaar is eigenaar, of dat nu van een bedrijf, een stuk grond, een huis, een auto, een bankstel, een pensioen, een eettafel, een muntencollectie, een visrecht, een schip, een tuinameublement of wat dan ook is.

Onderstaand verbod op aantasting eigendomsrecht is geschreven in de periode dat de aantasting van het eigendomsrecht van de boeren het meest urgent leek, vandaar ook dat het daar en toen met name op hun situatie toegeschreven werd. Dit met de gedachte dat er later nog een breder verbod zou worden geschreven. Echter, deze week werd opeens een nieuw voornemen tot aantasten van eigendomsrecht acuut. Althans, opeens werd het eigendomsrecht op de eigen woning (en dus de macht die te verkopen aan wie u wilt) ter discussie gesteld. Of, niet eens ter discussie, er werd gewoon aangekondigd dat de eigenaar zijn eigendomsrecht niet meer ten volle zou kunnen uitoefenen omdat de overheid dat voor hem gaat doen. Kortom, een vorm van onteigening zelfs buiten de onteigeningswet om.

Wij van Ik, de Burger wilden hier zo snel als mogelijk op reageren met een verbod, Dat werd het meer op de boeren toegeschreven verbod dat er al lag. Maar aangezien het in feite om hetzelfde gaat, de overheid neemt uw eigendomsrechten over en gaat die uitoefenen, besloten we deze aantasting hier spoedshalve mee te nemen.

Maar als gezegd, eigendom is eigendom, en eigendomsrecht is eigendomsrecht. De aard van dat recht verandert niet naar gelang het eigendom anders is, eigenaar zijn van een stoel of tafel of een huis maakt u beschikkingsbevoegd, u bent eigenaar en niet een ander. Ook de overheid dus niet.

Dat vergeet de overheid telkens weer, en telkens moet die weer op het onjuiste van haar handelen worden gewezen. U kunt dit doen met ondertekening (en eventueel direct doormailen aan leden Staten Generaal) van dit ook uw eigendomsrechten betreffend verbod. Ook als u geen koopwoning heeft, want eigendom en eigendomsrechten heeft u ook zonder dat en de grens moet ergens worden getrokken: bij handhaving van het eigendomsrecht, niet meer, niet minder, niet anders.

Geachte heer, mevrouw,

De overheid is ingevolge artikel 22 van de grondwet verplicht zorg te dragen voor goed en veilig voedsel. Dat doet de overheid natuurlijk niet zelf, daar zorgen de boeren, de vissers, de voedselproducenten voor.

Nederland kan zich gelukkig prijzen met de beste, schoonst producerende boeren en vissers van de wereld. De overheid kan haar grondwettelijke taak reeds vervullen door deze mensen niet in hun bedrijf te storen.

Nederlands landschap wordt voor het overgrote deel beheerd en gevormd door de boeren. Zij maken en maakten ons land in eeuwen tot wat het nu is, vaak al generaties lang. Van vader op zoon, van ouder op kind wordt kennis doorgegeven en gebruikt die niet in één generatie is op te bouwen. Wat weg is, komt niet wederom.

Nederlanders hebben een groot belang bij voedselveiligheid, bij de beschikbaarheid van voldoende en vers voedsel. Boeren produceren dat voor hen. De overheid dient de boeren bij hun bedrijfsvoering en bedrijf te steunen en dat bedrijf dus niet onmogelijk te maken. Echter, de overheid is wel doende dat te doen. Hiermee brengt zij niet alleen de volksgezondheid in gevaar, maar tast ook nog eens actief het bedrijf en de ondernemingsvrijheid van de boeren aan.

Hiermee wordt niet alleen in de eigendomsrechten (nota bene het meest volledige recht dat er is) van de boeren getreden, ook haalt de overheid hiermee haar grondwettelijke zorgplicht jegens de hele bevolking onderuit. Willens en wetens en in het volledig besef dat zij dat doet. En zonder enige wettelijke grondslag om dat te doen.

Dit is niet aanvaardbaar, om geen enkele reden. Niet voor de burger en niet voor de burger-boer.

Ik verbied het kabinet, regering en parlement, dan ook bij deze om de boeren de nek om te draaien. En gebied de overheid de eigendoms- en overige zakelijke rechten te respecteren en te beschermen van boer en burger.

Indien en voor zover u mocht menen over een mandaat ter zake te beschikken -daarover beschikt u uiteraard niet- dan is dat hierbij voor alsdan ingetrokken. Uw besluiten ter zake zijn ten aanzien van mij nietig.

Neem hiervan een goede nota.

Met vriendelijke groet,

 

 

Audiotoelichting door mr. Caroline Vonhoff

Geen eigendom, geen vrijheid

Gepubliceerd op 9 februari 2024

Ik onderteken

Ik verbied het kabinet, regering en parlement om het eigendomsrecht aan te tasten

12,791 handtekeningen

BELANGRIJK: U moet uw ondertekening bevestigen. U krijgt daarvoor een email met een link. Houd uw junk/ spam folder in de gaten.

Ik deel

3
Neem uw verantwoordelijkheid na ondertekening: mail de leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal

Klik op onderstaande links om uw verbod en gebod via email aan alle de leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal te versturen.

Uw email programma wordt geopend met de juiste tekst en email adressen.  Controleer altijd of de volledige tekst in uw email staat. Wij ontvangen graag een kopie van uw email, het email adres is reeds in het bcc veld ingevuld. U mag dit vanzelfsprekend weghalen.

LET OP: Onderteken de brief met uw naam! 

Ondersteuning

De knoppen / links werken niet, wat nu?
Op de computer werken bovenstaande knoppen/ links soms niet, bijvoorbeeld wanneer er geen email applicatie is geïnstalleerd. Probeer het dan via uw telefoon, dit lost in bijna alle gevallen het probleem op.

Maximaal aantal emails per … minuten?
Sommige providers hebben een maximaal aantal emails dat u binnen een bepaalde tijdsperiode kunt versturen. Bijvoorbeeld 50 per 5 minuten. De enige oplossing is de emails verspreidt te vesturen.

Maximaal aantal mensen in het AAN veld
Sommige providers hebben een maximaal aantal emails dat u in één keer mag versturen.  Bijvoorbeeld maximaal 50 mensen in het AAN veld. De enige oplossing is alles op te delen en verspreidt te vesturen.

Lees ook

Elke genocide begint bij de boer

3

Oproep

Indien uw email of berichten op social media beantwoord worden dan horen wij dat graag. U kunt ons bereiken op info@ikdeburger.nl

3

Lees de grondslagen

3

Ik, de Burger, verbied

In drie stappen krijgt u de overheid weer onder controle

Vanaf nu stopt u met vragen, beargumenteren, vechten en  smeken, maar neemt u eigen verantwoordelijkheid om rechtmatig te verbieden en gebieden.

Uw verantwoordelijkheid nemen

Wat u als burger mag, dat is uw bevoegdheid. Deze bepaalt de omvang van het mandaat waarbinnen de houders van de staatsmacht rechtmatig kunnen optreden.

Gebieden en verbieden

Gebied hen uw vrijheid te beschermen en uw rechten te respecteren. Verbied het hen buiten dat mandaat te handelen. 

Nietig verklaren

Bevestig de nietigheid van het overheidshandelen. Bevestig het gebod.