Ik verbied het kabinet en parlement om van de Noordzee een industriegebied te maken

#06

Geachte heer, mevrouw,

 

Hierbij verbied ik het kabinet en parlement om van de Noordzee een industriegebied te maken.

Ik gebied u de Noordzee open te houden voor al wat daar leeft, de vogels, de vissen, de zeezoogdieren, de planten en de mensen.

Het is niet aan u om de natuur en nijverheid voor de huidige en komende generaties te vernietigen.

Er zijn andere mogelijkheden om in de energiebehoefte van Nederland te voorzien.

Energiezekerheid zonder daarvoor het laatste grote natuurgebied van Nederland op te offeren. Laat de zee zee zijn en niet tot industriegebied verworden.

 

Hoogachtend, 

Ik onderteken

Ik verbied het kabinet en parlement om van de Noordzee een industriegebied te maken

7,540 handtekeningen

BELANGRIJK: U moet uw ondertekening bevestigen. U krijgt daarvoor een email met een link. Houd uw junk/ spam folder in de gaten.

Neem uw verantwoordelijkheid na ondertekening: mail de leden van de  Tweede Kamer der Staten Generaal


Gebruikt u webmail op uw computer? Gebruik dan uw telefoon. 

Kunt u slechts een beperkt aantal mensen in één keer mailen? Knip het email dan op in stukken en verstuur het naar bijvoorbeeld 25 mensen per keer.

 

Oproep

Indien uw email of berichten op social media beantwoord worden dan horen wij dat graag. U kunt ons bereiken op info@ikdeburger.nl

3

De Noordzee als industriegebied

Schuif de rode slider om het effect van de industrialisering te ervaren:

Vandaag (2023)2050 - Noordzee geïndustrialiseerd
3
3

De verstikte Noordzee

De Noordzee is één van de meest druk bevaren en gebruikte zeeën ter wereld [1]

Het sterkst groeiende ruimtebeslag is de afgelopen jaren in steeds rapper tempo aangelegde zee-industriegebieden met bijbehorende infrastructuur. De laatste stukken ongerepte Nederlandse natuur zijn verworden tot kerkhoven voor vogels en vissen. De Noordzee, de plaats waar de natuur komt om een stille dood te sterven. En niemand die een kik geeft.

Het huidige beleid ten aanzien van de industrialisatie en exploitatie van de Noordzee betekent dat er straks geen vrije zee, geen natuur meer over is. Zoals het er nu naar uitziet is straks de halve Noordzee industriegebied waar de visserij en de natuur verbannen zijn.

En bij die industriegebieden daar geldt ook nog eens dat die onverdroten uit de zee worden gestampt zonder dat de effecten op het zeeleven van allerlei soort zijn onderzocht. [2]

Dat de visstand alleen al achteruit zal gaan omdat de kraamkamers van de vissen verstoord worden/tot industriegebied gemaakt. Juist omdat vissen niet aan broedzorg doen is het van groot belang dat kleine visjes zelf groot kunnen worden in rustige -en vooral niet vergiftigde gebieden.

Wat dat laatste betreft baren recente rapporten over lekkende fossiele brandstoffen en loslatende/afkalvende verflagen maar ook de gevaren daarvan voor mens en dier, dan ook grote zorg. Of althans, dat zouden die moeten doen, maar blijkbaar is de drang in een wenswereld te leven zo groot dat de werkelijke wereld en wat daarin echt gebeurt, er voor het overheidsbeleid niet meer toe doet. [3]

Van onze laatste natuur blijft nagenoeg niets meer over.

Vissers hebben uiteraard eigen belangen bij het instandhouden van de natuur en het keren van deze ontwikkeling. Daar hoeven we dan ook niet ingewikkeld over te doen. En dat zij dat eigen belang hebben is juist goed, want dat eigen belang maakt de natuur tot hun belang. Alleen al om zichzelf en hun visserij te redden moeten ze de natuur in ere houden, zij hebben daarbij een direct en aantoonbaar economisch maar zeker ook moreel belang. En dat is goed want een natuur die niet verdedigd wordt door mensen die daarbij een écht belang hebben, die is als alles van waarde weerloos. Lees hier wat NGO’s zeggen over de mogelijke schade die windturbines veroorzaken. [4]

De trend en het beleid zijn nu industrialisatie van de laatste echte natuur in en rond Nederland. Met die industrialisatie zijn enorme financiële belangen gemoeid. [5] In ieder geval vooralsnog met enorme economische aderlatingen voor de echte economie zonder dat er zicht is op wat men daarmee bewerkstelligt. Niet ten goede en niet ten kwade, men doet eigenlijk maar wat in de hoop (?) dat het allemaal wel los zal lopen of in ieder geval niet al te slecht zal uitpakken voor het eens grootste en meest ontzagwekkende natuurgebied van ons land. [6]

Ontzagwekkend, dat is de zee. Ook als je die achter tralies probeert te vangen. Want uiteindelijk lukt dat natuurlijk niet, uiteindelijk wint de zee.

Genoeg in ieder geval om te weten dat het niet erg slim is en zelfs ontzettend onverstandig om nou net ten aanzien van de zee dit ‘na ons de zondvloed’-beleid te blijven voeren.

Het roer moet om

Dit plan behelst dat meewerken met de zee en niet er tegen in:

#1. Aangezien er momenteel al twijfel is bij investeerders in het verder investeren in windenergie stop daarom nu reeds de verdere projectie van de plannen 2030-2050 voor verdere uitbreiding van windenergiegebieden.[8]

#2. In elk geval een (voorlopige) stop op de lopende uitbreiding tot 2030 van het windindustriegebied, in ieder geval totdat de gevolgen voor habitats en milieu volledig in kaart gebracht zijn;

#3. Het energie alternatief voor de periode van 2030-2050: het overschakelen op een energievoorziening die wel regelbaar (niet te weinig, niet te veel), voorspelbaar (op juiste moment), ononderbroken, betrouwbaar, duurzaam (lang meegaan) en betaalbaar (qua fysieke footprint – zee/landoppervlaktebeslag, investering en onderhoud) en niet schadelijk voor mens/dier/natuur tijdens gebruik en daarna. Windenergie voldoet aan geen enkele van die voorwaarden. Kernenergie aan alle! Een mogelijke oplossing is het hergebruik van de hoogspanningskabels en de gasleidingen vanuit een Energie-eiland in de Noordelijke zone waarop dmv kernenergie zowel elektriciteit als waterstof naar het vaste land wordt gebracht. [9]

#4. Handhaving / herstel van de thans / eerder voor natuur/visserij beschikbare gebieden in samengebruik, dus niet exclusief maar samen, want visserij die de rente opvangt en het kapitaal in stand laat is de ultieme vorm van natuurbeheer!

#5. Wanneer de economische levensduur is bereikt: niet vervangen maar stilzetten en demonteren van windturbines om verdere schade te voorkomen [10]

Referenties

[1] Drukke Noordzee
https://www.mornglass.com/nl/top-5-busiest-shipping-routes-for-global-trade-in-2022.html

[2] Schade door bewegende windturbine bladen
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20230320_37694046
https://ejbron.wordpress.com/2023/03/17/massaal-sterven-van-walvissen-door-offshore-windmolenparken-milieubeschermers-zwijgen/
https://www.washingtontimes.com/news/2023/feb/14/greenpeace-betrays-founders-to-peddle-junk-science/
https://vissersbond.nl/windmolens-op-zee-heeft-gevolgen-voor-vogels/ 

[3] Schade door vrijkomende stoffen windturbines https://www.foodlog.nl/artikel/windmolens-lekken-jaarlijkse-honderden-kilos-voor-een-zeer-krachtig-broeika/allcomments/
https://www.geenstijl.nl/5150283/dirty-little-secret/
https://www.bbc.com/news/science-environment-49567197
https://stopthesethings.com/tag/people-killed-by-wind-turbines/
https://www.almeredezeweek.nl/nieuws/algemeen/55607/zorgen-om-bisfenol-a-in-flevolandse-wateren
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2022-06/Chemische_stoffen_bij_windturbines_op_zee_TG.pdf 

[4] Wat NGO’s zeggen over de mogelijke schade die windturbines veroorzaken
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/5-vragen-over-windenergie-en-vogels
https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie/ecologie/
https://milieudefensie.nl/onderwerp/veelgestelde-vragen-over-windenergie-en-windmolens
https://www.nwea.nl/gedragscode-wind-op-land/
https://www.noordzeeloket.nl/nieuws/nieuws/2021/vogeltrek-voorspellen-radars-windparken-zee/ 

[5] Toekomstplannen windenergie
https://tweakers.net/reviews/10042/all/toekomst-van-windenergie-op-zee-megaturbines-als-belangrijkste-energiebron.html
https://www.vissersbond.nl/grote-ambities-voor-windenergie-op-zee-tijdens-webinar/
https://www.vissersbond.nl/versnelling-uitrol-windenergie-noordzee/
https://vissersbond.nl/noordzee-moet-groene-energiecentrale-worden/
https://windopzee.nl/onderwerpen/wind-zee/wanneer-hoeveel/wind-zee-rond-2030/
https://windopzee.nl/onderwerpen/wind-zee/wanneer-hoeveel/wind-zee-2030-0/ 
Noordzee Energie Outlook: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-961238.pdf

 

3

Ik deel

3

Lees de grondslagen

Ik, de Burger, verbied

In drie stappen krijgt u de overheid weer onder controle

Vanaf nu stopt u met vragen, beargumenteren, vechten en  smeken, maar neemt u eigen verantwoordelijkheid om rechtmatig te verbieden en gebieden.

Uw verantwoordelijkheid nemen

Wat u als burger mag, dat is uw bevoegdheid. Deze bepaalt de omvang van het mandaat waarbinnen de houders van de staatsmacht rechtmatig kunnen optreden.

Gebieden en verbieden

Gebied hen uw vrijheid te beschermen en uw rechten te respecteren. Verbied het hen buiten dat mandaat te handelen. 

Nietig verklaren

Bevestig de nietigheid van het overheidshandelen. Bevestig het gebod.

“Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de Staat nooit dan medeplichtige zijn, hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf, die, in zonde zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor”

Abraham Kuyper

IkDeBurger.nl is hét platform waar u de overheid corrigeert

(C) 2023 – Ik, de Burger | Gemaakt door burgers, voor burgers.