Ik, de Burger, verklaring voor recht

#03A
B
E
Uitleg Verklaring voor recht

De zogenaamde 'Pandemiewet' is inmiddels door ook de Eerste Kamer aanvaard.

Ik, de Burger, heeft naar aanleiding daarvan een 'verklaring voor recht' vastgesteld. Uiteraard heeft die niet de rechtskracht van een door de rechter afgegeven verklaring. U kunt er in een procedure naar verwachting weinig mee, maar aan de andere kant: waarom zou deze verklaring voor recht niet kunnen gelden, daar waar schending van de grondwet en bindende internationale verdragen zo evident is?

Bovendien herinnert u als ondertekenaar van onze acties de door Rutte in de Tweede Kamer geciteerde woorden van Abraham Kuyper, die zei dat de Staat nooit dader maar hooguit medeplichtige van de burger is als de vrijheid wordt geschonden. Met deze verklaring voor recht maakt u uw positie als burger duidelijk. De staat heeft niet het recht de vrijheid aan te tasten. Doet de Staat dat wel dan is de Staat niet uw medeplichtige, maar dader zonder mandaat.

U kunt, door de verklaring te tekenen en die naar de leden van de Eerste en Tweede Kamer, de betrokken bewindspersonen en de Raad van State te mailen, uw positie ten aanzien van de wet op voorhand duidelijk maken.

Voor het op voorhand duidelijk maken van uw positie, pleit dat u dat beter kunt doen vóór een eventueel conflict rijst dan op het moment dat er al een conflict is. Iets wat overigens niet alleen in dit geval geldt, maar eigenlijk in alle.

Iets om in gedachten te houden, ook bij andere contacten met bijvoorbeeld de overheid.

Op 23 mei 2023 heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal de eerste tranche aanvaard van het wetsvoorstel wijziging Wet publieke gezondheid.

De Kamer heeft hiermee de grenzen van haar (mede)wetgevende bevoegdheid overschreden, gelijk eerder kabinet en Tweede Kamer dat deden.

Graag herinner ik u aan de door de heer Rutte in de Tweede Kamer geciteerde woorden van Abraham Kuyper, die zei dat de Staat nooit dader maar hooguit medeplichtige van de burger is als de vrijheid wordt geschonden. Met deze verklaring voor recht maak ik mijn positie als burger duidelijk. U heeft niet het recht de vrijheid aan te tasten. Doet u dat wel dan bent u niet mijn medeplichtige, maar dader zonder mandaat.

Nog daargelaten de kwade intenties die uit deze wetswijziging blijken, geldt dat een wetgever, een overheid, niet iedere wet mag geven die er in het hoofd maar opkomt.

“De erkenning van de menselijke waardigheid, gegrond op de goddelijke oorsprong van de mens, vormt de grondslag van het staatsbestel. […] Het wil hen, die aan de rechtsvorming deelnemen, herinneren, dat zij zich daarbij maar niet naar willekeur kunnen gedragen, maar aan zekere normen zijn onderworpen. Het biedt anderzijds een herinnering aan de burger, dat hij zich niet onder alle omstandigheden aan de wetten van de staat als aan het “recht” heeft te onderwerpen, maar dat er een maatstaf is, waaraan die wetten mogen worden gemeten.” [De aan de plenaire commissie voorgelegde tekst heeft tweeërlei zin: zij wil zijn een waarschuwing voor hen, die deelnemen aan de rechtsvorming, zich aan deze vaststaande normen te houden en anderzijds een herinnering voor de burgers, dat zij niet onder alle omstandigheden zich aan de staat behoeven te onderwerpen.]

Prof. Donner, Commissie-Van Schaik, Notulen Plenair, 21 januari 1952, voorstel van subcommissie IV om als preambule aan de Grondwet een bepaling toe te voegen luidende ‘Het staatsbestel van het Koninkrijk wordt gedragen door de erkenning van God als Schepper en hoogste Wetgever’

En nadien ook:

“De overheid ontleent alleen aan God haar gezag. De overheden zijn van God verordineerd en daarmee zal de overheid de normen voor het handelen moeten zoeken in de Bijbel, als het Woord van God, wanneer de overheid wil handelen ten goede van het volk. Als de mens de maat van alle dingen wordt, dan zal er een zeer wisselvallig overheidsbeleid uit voortkomen. […] In iedere wet komt dat gelukkig ook nog tot uitdrukking. In de aanhef van een wet lezen wij nog steeds: “Wij Juliana, Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden.”

Minister van Thijn, Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten, 1981, MvA

De wetgever heeft zich geen of in ieder geval onvoldoende rekenschap gegeven van de menselijke waardigheid en de begrenzing van zijn regelgevende bevoegdheid die daardoor gegeven is. Ook handelt de wetgever hiermee in strijd met belangrijke op de mensenrechten betrekking hebbende bindende verdragen.

In de na de schanddaden tijdens de Tweede Wereldoorlog gehouden processen in Neurenberg werden principes en de menselijke (gewetens)vrijheid en waardigheid bevestigd. Deze zijn nadien gecodificeerd in onder meer de Universele Verklaring van de Rechten van de mens, het EVRM (artikel 3), het Verdrag burgerlijke en politieke rechten (artikel 7), de Torture Conventie, het Kinderrechtenverdrag en dergelijke meer. Het betreft hier veelal direct de Staten bindend recht. Merk op dat een beweerd ‘algemeen belang’ nooit prevaleert boven de mensenrechten. En dat dwang en drang altijd het laatste middel zijn, en nooit -zoals in dit aanvaarde wetsvoorstel wordt veroorloofd- ongeveer het eerste en het enige.

Verdragen die na de onmenselijkheden in aanloop en gedurende de Tweede Wereldoorlog werden vastgesteld. Niet om mensen, burgers aan hun menselijke waardigheid  te herinneren maar om Staten daaraan te herinneren.  Zodat zij dergelijke praktijken nie wieder ooit nog zouden doen of faciliteren.

Op 23 mei 2023 werd het nie wieder van toen ook formeel de verbroken belofte van nu.

Als mens, als burger moet en zal ik die belofte wel gestand doen. Mocht het wetsvoorstel wet worden dan is die wet ten aanzien van mij nietig.

 

Met vriendelijke groet,

UW NAAM

Ik onderteken

Ik, de Burger, verklaring voor recht

6,559 handtekeningen
BELANGRIJK: U moet uw ondertekening bevestigen. U krijgt daarvoor een email met een link. Houd uw junk/ spam folder in de gaten.

Ik deel

Lees de grondslagen

3
Neem uw verantwoordelijkheid na ondertekening en informeer
Instructies voor email
 
  • Gebruikt u webmail op uw computer? Gebruik dan uw telefoon. 
  • Kunt u slechts een beperkt aantal mensen in één keer mailen? Verdeel het aantal adressen dan over een aantal emails en verstuur het naar bijvoorbeeld 25 mensen per keer – vergeet niet elk email te tekenen met uw naam.
  • Laat het ikdebruger.nl email adres in de BCC staan. Dit is uw onafhankelijk bewijs dat er een email is verstuurd.
  • BELANGRIJK: teken het verbod met uw naam. Vervang dus onder aan de brief UW NAAM met uw eigen naam.

Email de leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal

BELANGRIJK: teken het verbod met uw naam. Vervang dus onder aan de brief UW NAAM met uw eigen naam.

 

 

Email de betrokken bewindspersonen en de Raad van State

Tweet de betrokken instanties

Indien u over een Twitter account beschikt kunt u tevens met een tweet de betrokken instanties informeren. Klik op onderstaande Tweet, het wordt geopend in Twitter. U moet de tweet zelf versturen.

 

Oproep

Indien uw email of berichten op social media beantwoord worden dan horen wij dat graag. U kunt ons bereiken op info@ikdeburger.nl

3

Ik, de Burger, verbied

In drie stappen krijgt u de overheid weer onder controle

Vanaf nu stopt u met vragen, beargumenteren, vechten en  smeken, maar neemt u eigen verantwoordelijkheid om rechtmatig te verbieden en gebieden.

Uw verantwoordelijkheid nemen

Wat u als burger mag, dat is uw bevoegdheid. Deze bepaalt de omvang van het mandaat waarbinnen de houders van de staatsmacht rechtmatig kunnen optreden.

Gebieden en verbieden

Gebied hen uw vrijheid te beschermen en uw rechten te respecteren. Verbied het hen buiten dat mandaat te handelen. 

Nietig verklaren

Bevestig de nietigheid van het overheidshandelen. Bevestig het gebod.

“Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de Staat nooit dan medeplichtige zijn, hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf, die, in zonde zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor”

Abraham Kuyper

IkDeBurger.nl is hét platform waar u de overheid corrigeert

(C) 2023 – Ik, de Burger | Gemaakt door burgers, voor burgers.