Burgers verbieden de overheid belastingen op energie te heffen.

dec 27, 2022 | Persbericht

Nieuw platform waar burgers de overheid corrigeren lanceert eerste actie.

Vandaag lanceert ikdeburger.nl, hét onafhankelijke platform waar burgers de overheid gaan corrigeren. De eerste actie behelst het verbieden van belastingen en heffingen op energie. De komende weken volgen meer acties van burgers, die de overheid erop wijzen dat deze op grote schaal buiten het mandaat van de burger opereert en derhalve ambtsmisdrijven pleegt. Dit handelen wordt de overheid uitdrukkelijk en met zoveel woorden verboden. Ten overvloede, want de overheid heeft dit mandaat nooit ontvangen van de burgers.

Een constatering van dr. Abraham Kuypers inspireerde de initiatiefnemers. “Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de staat nooit dan medeplichtige zijn. Hoofdschuldige blijft de plichtsvergeten burger zelf die in zonde zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend de kracht tot eigen initiatief verloor”.

Rutte citeerde deze constatering in het parlement en bevestigde hiermee dat hij de soevereiniteit van de burger ook kent en erkent. Hij daagde de burger uit te handelen op straffe de dader te zijn van de gepleegde usurpatie (onrechtmatig in bezit nemen) door de overheid. Rutte legt de schuld van zijn plichtsverzuim bij de burger. ikdeburger.nl legt die terug waar die hoort: bij de plichtverzuimer zelf.

Juridische grondslag
De Koning is koning en regeert bij de gratie Gods. Die gratie betreft dus ook het staatsbestel. Binnen dat bestel worden politieke en bestuurlijke macht verworven door middel van een mandaat van de burger. De burger kan uiteraard slechts bevoegdheden mandateren die hij zelf heeft. Hiermee is de omvang van de staatsmacht beperkt, én door de gratie Gods én door de omvang van het mandaat.

Ieder optreden van de houders van staatsmacht buiten de genoemde grenzen is usurpatie (het wederrechtelijk aan zich trekken van macht) en onrechtmatig, wederrechtelijk en ultra vires (buiten de bevoegdheden). Dergelijke handelingen zijn nietig want onbevoegd gedaan. Dat geldt onder meer voor belastingen op energie, onteigening van boeren, maar ook voor de vorige week in de Tweede Kamer aangenomen Wet Publieke Gezondheid. Kamerleden die voor deze wet stemden ontbreekt het mandaat om grondrechten van burgers in te perken. De wet is dus nietig.

Dit nog onverlet dat de betreffende wet met 2 maal 2/3 van de stemmen had moeten worden aanvaard om zelfs maar een schijn van legitimiteit te hebben.

Belasting op energie
Vanaf vandaag verandert dat. De eerste actie om de houders van de staatsmacht weer binnen de grenzen van het mandaat te laten opereren is het verbieden van het heffen van belastingen op energie. Via het platform kan het verbod door burgers ondertekend worden. Indien en voorzover de overheid meent over enig mandaat terzake te beschikken dan dient dit per heden als ingetrokken beschouwd te worden. Voorbeeldbrieven die burgers naar hun energiemaatschappij en de Belastingdienst kunnen sturen, waarin zij meedelen geen belasting meer te betalen zijn eveneens beschikbaar.

Vervolgacties
Ook in het nieuwe jaar staan nog veel acties op stapel om de overheid weer binnen de grenzen van haar gemandateerde staatsmacht te brengen. En dat is hard nodig want bijna alles wat de overheid momenteel doet of wat er in het parlement wordt beslist, gebeurt zonder enig mandaat van de burger.

Einde bericht

+++++

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht en de juridische grondslag kunt u contact opnemen met Mr. Caroline Vonhoff 06 505 963 32. Uiteraard is e.e.a. ook terug te vinden op www.ikdeburger.nl.

Deel dit bericht op social

Persberichten

Volg ons

Ik, de Burger, verbied

Belasting op Energie
11171x verboden

Einde visserijsector
13589x verboden

Wijzigingen Wet Publieke Gezondheid
31057x verboden

Oorlog
14234x verboden

Ik, de Burger, verbied