Reactie op SP of WPG

jun 15, 2023 | Nieuws

Onderstaande reactie is geschreven door een burger aan de heer van Dijk van de SP.

——

Geachte Jimmy van Dijk ,

Allereerst heel erg bedankt voor uw reactie op mijn bericht. U bent tot nog toe de enige die de moeite heeft genomen van alle kamerleden.

In uw bericht maakt u melding van het feit dat de SP heeft aangedrongen op deze aanpassing van de wet?

Ik ben ervan overtuigd dat uw bedoelingen goed zijn en echt tot doel hebben het algemeen belang te dienen. Laat dat duidelijk zijn.

U stoelt uw hele reactie, en ik meen ook de aanpassing van de wet publieke gezondheid op een aantal aannames die meen ik ernstig te betwijfelen zijn.

Allereerst uw opmerking dat dit geen coronawet is aangezien het strenge regime alleen geldt voor de nieuwe categorie ziektes A1, wat Corona niet is.

U weet waarschijnlijk net zo goed als ik dat om de Corona maatregelen te hebben kunnen invoeren eerst de ziekte Sars Cov2 , in de volksmond Corona genoemd, op de lijst van A ziektes moest worden gezet. Dat werd zonder slag of stoot heel snel gedaan. Dat was ook in het begin zeker te begrijpen. Maar al heel snel werd duidelijk dat dit geen ziekte was met een hoge Infection Fatality Rate ( IFR) zoals A ziekte Ebola met 35%, maar zeker voor het overgrote deel van de bevolking jonger dan 65 jaar de IFR van de seizoensgriep had zijnde 0,15%. Heel duidelijk was dat Sars Cov2 zeker niet op de A lijst thuis hoorde. Kunt u mij zeggen wanneer vervolgens die status van A ziekte werd aangepast naar de juiste status? Ik zal het u zeggen: Nooit! Corona is nog steeds een A ziekte ondanks het wetenschappelijk feit dat het minder gevaarlijk is dan de seizoensgriep ( IFR is 0,16%).

Mijn vraag aan u is. Kunt u garanderen dat bij een volgende uitbraak niet direct en ongegrond zoals bij Corona de nieuwe ziekte de A1 status krijgt en dat dat weer een vaststaand feit wordt? Heeft u daar als SP ook maar iets over te zeggen? En zo ja waarom heeft u dat bij Corona dan niet gedaan?

Een tweede aanname die u doet is de maatregelen die u noemt zijnde afstand houden, locaties sluiten en mondkapjes als zinvol en nuttig te bestempelen. Kunt u mij aangeven welke onafhankelijk uitgevoerde evaluatie van die maatschappij ontwrichtende maatregelen aantoont dat de baten veel hoger waren dan de enorme kosten? U weet net zo goed als ik dat die evaluatie niet heeft plaatsgevonden en zelfs is geweigerd. Hoe is dit in Godsnaam mogelijk? En vervolgens deze niet geëvalueerde en zeer twijfelachtige maatregelen in een wet opnemen? Ik vraag mij werkelijk af welk wel denkend mens en zeker bestuurder met een grote verantwoordelijkheid voor het welzijn van het volk dit zou doen.

Daarentegen is er heel veel onderzoek gedaan waaruit is gebleken dat die genoemde maatregelen geen enkel positief effect hebben gehad. We zien dat bijvoorbeeld doordat we landen kunnen vergelijken die wel en geen maatregelen hebben opgelegd. Dat u misschien van mening bent dat dat geen bewijs zou opleveren kan, maar evenzo blijft het dan net zo twijfelachtig te beweren dat de maatregelen wel zouden hebben gewerkt, zonder enige evaluatie of onderbouwing toch?

Mijn grootste probleem met de kwaliteit van de huidige wetgeving is dat het hele proces de toets van terechte kritiek niet kan doorstaan. Dit geldt niet alleen m.b.t. de wet publieke gezondheid, maar ook voor de aanpassing van de pensioenwet. Het beste pensioenstelsel ter wereld dat miljoenen Nederlanders hard gaat raken wordt op valse en onwettige gronden zelfs in strijd met de Grondwet door het parlement gejaagd. Ik zou mij in uw schoenen niet meer in de spiegel kunnen aankijken, zo zou ik mij schamen.

Derhalve mijn bekendstelling aan u als burger dat ik niet instem en mij niet gehouden voel wetgeving die niet deugdelijk is en in strijd is met mijn grondrechten als vrij mens niet erken en nietig verklaar.

Treurig dat dit in de huidige tijd nodig is. Wie had dat ooit gedacht. Ik heb mij mijn hele werkzame leven ingezet voor vrede en de veiligheid van ons land en bevolking. Ik ben veteraan en heb gediend in Afghanistan. Ik vraag mij nu af waarvoor? Om dit te verdedigen? Een land waarin boeren en burgers het leven onmogelijk wordt gemaakt en belastinggeld met miljarden tegelijk een oorlog voedt die de onze niet is en honderdduizenden levens al kost. Hoe zal het huidige tijdperk de geschiedenisboeken ingaan? Als de tijd van de definitieve neergang van onze welvaart en overvloed? En u hebt daar moedwillig verzakend aan meegewerkt?

Het is nog niet te laat. Word wakker!

Met vriendelijke groet,
XXXXXX

——

Beste mailer,

Bedankt voor uw mail aan de SP.

Als er nu een acute en hele gevaarlijke ziekte ons land binnenkomt, die voor heel veel mensen dodelijk zou kunnen zijn, dan moeten we daar zo snel mogelijk tegen kunnen optreden. Anders zouden de gevolgen niet te overzien zijn. Tegelijkertijd mag de inzet van zware maatregelen tegen zo’n ziekte alleen onder hele strenge voorwaarden gebeuren en met sterke democratische controle door het parlement. Precies wat bij Corona ontbrak. Dat moet dus anders en beter.

Het kabinet is nu na lang aandringen van de SP met een wetsvoorstel gekomen. Deze wet voegt een nieuwe categorie ziektes (A1) toe aan de bestaande Wet Publieke Gezondheid, waardoor er collectieve maatregelen kunnen worden genomen als dat nodig is om die ziekte te bestrijden. Het gaat hier om een beperkt aantal maatregelen, zoals bijvoorbeeld verplicht afstand houden, het gebruik van mondkapjes en het sluiten van locaties. Deze maatregelen kunnen alleen worden ingezet als zowel de Tweede als de Eerste Kamer hebben ingestemd met het inzetten van collectieve maatregelen voor een type A1 ziekte. Maatregelen die het kabinet wil inzetten moeten bovendien proportioneel, geschikt en noodzakelijk zijn om de ziekte te bestrijden. Als een ziekte ook met minder vergaande maatregelen bestreden kan worden dan moet daar eerst voor worden gekozen.

Deze pandemiewet is geen coronawet, omdat Corona bij de invoering van de wet niet de A1-satus krijgt. Daarnaast kunnen Coronatoegangsbewijzen ook niet worden gebruikt op basis van deze wet. Er zit namelijk geen grondslag voor toegangsbewijzen in de wet. Ook voor de eventuele invoering van een avondklok is deze pandemiewet niet bedoeld.

Op initiatief van de SP is de democratische zeggenschap over het gebruik van noodmaatregelen in deze wet ook een stuk verbeterd. De Tweede Kamer heeft namelijk een voorstel van de SP gesteund, waardoor de regering nu verplicht wordt om ook in noodgevallen eerst een voorstel aan de Tweede Kamer voor te leggen zodat een maatregel geblokkeerd kan worden. Er geldt een uitzondering voor een acute situatie, bijvoorbeeld wanneer een vliegtuig met besmette mensen al onderweg is en op de luchthaven geïsoleerd moet worden. Voor de SP is het logisch dat zulke ingrepen gedaan moeten kunnen worden als dit nodig is om de volksgezondheid te beschermen. Dit kan dan door de Tweede Kamer binnen 24 uur weer ongedaan gemaakt worden.

Met vriendelijke groet,

Jimmy Dijk

Deel dit bericht

Lees de grondslagen

Ik, de Burger, verbied